Avantatges Avantatges

Avantatges de la factura electrònica

Per a l'empresa, autònom o professional:

• Eliminació de tots els costos, directes i indirectes, vinculats a l'emissió de factures impreses (paper, sobres, impressió, segells, manipulat, arxiu, etc.).
• Eficàcia i immediatesa si s'envia per mitjans telemàtics, evitant retards i possibles pèrdues de la correspondènciapostal. Minimització dels errors de manipulació.
• Simplificació de la gestió i seguretat en el sistema comptable de l'empresa.
• Reducció en el temps de tramitació i abonament de les factures.
• Es disposa amb antelació de l'acceptació de les seves factures, el que permet planificar millor la seva tresoreria i les opcions de negociació amb les entitats financeres.

Per a l'Ajuntament:
• Eliminació del manipulat de les factures impreses.
• Reducció dels costos de gestió de les factures registrades.
• Automatització del registre i tramitació de les factura en el sistema de gestió econòmic-financera.
• Control absolut de l'estat de tramitació de les factures. Més transparència i capacitat d'auditoria i inspecció.
• Eliminació de la necessitat de conservar les factures impreses durant el període legal al poder conservar en el format electrònic original.