Perfil de contractant de l'Ajuntament de Campos

En aquesta secció trobareu la informació relativa a les licitacions de l'Ajuntament, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Campos, amb els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats. El perfil de contractant segueix l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

 

Enllaç a la Plataforma de Contractació de l'Estat ( https://contrataciondelestado.es ), on apareixen totes les contractacions de l'Ajuntament de Campos a partir de dia 9 de març de 2018.

 

 

>> Perfil de contractant (antic)

>> exercicis anteriors